Трудовоправен наръчник на работодателя

Трудовоправен наръчник на работодателя

Трудовоправен наръчник на работодателя

(Отношения с персонала от назначаването до уволнението)

Формат: Електронно издание

В електронния „Трудовоправен наръчник на работодателя“ ще намерите полезни разяснения, примери и съвети, които ще ви дадат увереност и предпазят от грешки в трудните работодателски решения:

Предназначението на изданието е да даде знания за правата на работодателя при възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. Обърнато е внимание на необходимите документи и различните правни основания за възникване на трудовото правоотношение.

Новост в настоящото издание е представянето на актуалната уредба на трудовия договор за работа от разстояние. В помощ на работодателите е запознаването с възможностите за сключване на допълнителен трудов договор и на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Специално внимание е отделено на правата на работодателя, свързани с работното време, различните видове отпуски, защитата на бременните и майките с малки деца, трудовото възнаграждение и др. От съществено значение за работодателя е познаването на правата му при налагане на дисциплинарни наказания, при реализиране на имуществената и регресната отговорност и при прекратяване на трудовото правоотношение. В помощ на работодателя е и посочването на различните възможности да изисква информация от работника или служителя, както и на правото му да предоставя информация с изискване за поверителност.

Наръчникът запознава и с антидискриминационната правна уредба при упражняване на правото на труд и защитата при трудова злополука или смърт на работник или служител.

Специално внимание е отделено на новостите в трудовото законодателство, свързани с регистъра на заетостта, който ще съдържа електронните трудови записи на работниците и служителите и ще замени хартиената трудова книжка от 1 юни 2025 година.

Изданието ще Ви даде отговори за това:

  • За какво да внимавате при сключването на различните видове трудови договори? В кои случаи и доколко можете едностранно да променяте условията по трудовите правоотношения?
  • За какво да следите, когато въвеждате удължено, намалено, ненормирано или непълно работно време, както и при полагането на нощен или извънреден труд?
  • Кога имате право и кога не можете да откажете отпуски?
  • Как законосъобразно да потърсите дисциплинарна или имуществена отговорност от виновните работници и служители?
  • Как да процедирате с възстановени от съда работници и служители или да уволните така, че да не се сблъсквате с този проблем?
  • и още…

Съдържание на наръчника                       Страници от книгата

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 333 стр. експертен коментар;
  • автор на продукта е ЛАРИСА ТОДОРОВА – държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

Как можете да закупите „Трудовоправен наръчник на работодателя“?
Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се изпраща по имейл с оригинална фактура за 80,00 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:  02/ 9699 191, 02/9699 192
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ за образователните институции Лектор: Веселка…