E-Наръчник „Данъчните облекчения в България“

E-Наръчник „Данъчните облекчения в България“

E-Наръчник „Данъчните облекчения в България“

Формат: Електронно издание

Знаете ли, че по изчисления на Института за пазарна икономика данъчните облекчения, заложени в българските данъчни закони, водят до загуби за бюджета, възлизащи на половин милиард лева годишно? В същото време за Вас като данъкоплатци тази сума представлява спестени пари. Наясно ли сте каква част от нея се полага на Вас като данъчен субект?

За да знаете кои са всички законови възможности за спестяване от преки данъци и за да можете да ги прилагате коректно, създадохме наръчник:

Данъчните облекчения в България

по ЗКПО и ЗДДФЛ

За фирмата Ви като юридическо лице важат едни данъчни облекчения по ЗКПО; служителите като физически лица имат право на други облекчения по ЗДДФЛ според вида на доходите, които получават, а за едноличния търговец има разпоредби и в двата данъчни закона.

Съдържание на наръчника                   Страници от книгата

E-Наръчникът ще Ви помогне напълно легално да спестявате от данъци, като Ви дава експертна информация за:

  • възможните данъчни облекчения по ЗДДФЛ и ЗКПО според вида данъчен субект – дарения, пренасяне на данъчна загуба, освобождаване на печалбите, ускорена амортизация, социални разходи, намаляване и преотстъпване на корпоративния данък, облекчения при формирането на облагаемия доход на физически лица, намалена работоспособност, застраховане;
  • облекченията, които се прилагат като намаление от сумата на годишните данъчни основи и на месечната данъчна основа;
  • кои облекчения се ползват при годишното уравняване на дохода от работодателя и кои – чрез подаване на годишната данъчна декларация по реда на чл. 50;
  • какви документи са необходими за удостоверяване на правото на ползване на облекченията;
  • в какви срокове и размери се ползват облекченията;
  • какви условия следва да са изпълнени, за да се ползва облекчението;
  • в каква последователност се ползват данъчните облекчения при право на повече от едно?

И ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 310 страници експертен коментар, казуси и примери;
  • автори на продукта са:

Лорета Цветкова – държавен експерт и методолог по ЗДДФЛ в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Централно управление на НАП. Автор на множество публикации в областта на подоходното облагане на физическите лица.

Анета Георгиева – главен експерт по приложение на ЗКПО в Централно управление на НАП (ГДД) – отдел „Данъчна методология” за периода 2000 – 2006 г. Участник в изготвянето на законопроекти за промени на ЗКПО, както и на указания и отговори на запитвания по прилагането му. В момента – данъчен консултант и съветник към адвокатско дружество.

Как можете да закупите E-Наръчник „Данъчните облекчения в България по ЗКПО и ЗДДФЛ”?

Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се изпраща по имейл с оригинална фактура за  69,40 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:  02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Е-Наръчник „Работодателят – неуязвим във всяка ситуация“ (трудови процедури, примери…