ТЕМА: Електронно трудово досие. Електронна трудова книжка. Работа от разстояние

ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. EЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА – нормативни изисквания за създаване, обработване и съхранение. РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – предстоящи промени в Кодекса на труда

Лектор: Теодора ДИЧЕВА – експерт по трудово право, юрист с многогодишен опит като Директор на правната дирекция към изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, автор на книги и статии за специализирания печат, лектор на семинари и обучения

Практически онлайн семинар, от който ще получите актуална информация относно:

Електронно трудово досие:

 • Кои са основните законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда
 • Как да изберете информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите – изисквания и ограничения в Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
 • Кои са видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета
 • Как се съхраняват електронните досиета и как се осигурява достъп до тях от страна на работниците и служителите и контролните органи на Инспекцията по труда

 Електронна трудова книжка:

 • Кога и как дигитализираме трудовата книжка – промени в Кодекса на труда, регламентиращи въвеждането на Регистъра на заетостта, единния електронен трудов запис и трудов стаж
 • Какви са правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение.

Работа от разстояние:

 • Какво предвиждат очакваните нормативни промени
 • Кои са действащите законови регламенти
 • Как се разпределя работното време на работещите от разстояние, как се отчита работното време от работника и установяване на задължението за разположение на работодателя
 • Как работодателят осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работното място в дома на работника, както и задълженията на работника за спазване на здравословните и безопасни условия на труд
 • Какви са контролните задължения на Инспекцията по труда по искане на работника или по инициатива на контролната институция

Допълнителна информация и записване: 02/96 99 191

Още продукти
Е-Наръчник "Правилно осчетоводяване на трудни стопански операции" Формат: Електронно издание…