Е-Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Е-Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Е-Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Формат: Електронно издание

Ново актуализирано и допълнено електронно издание с включени последните промени в данъчното законодателство, касаещи отношенията на данъкоплатеца с НАП.

АКТУАЛНО към 1 декември 2022 г.,
Предлагаме Ви ефективна защита
на Вашите права с

Е-Наръчник „ Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“+ Приложения

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

E-Наръчникът Ви информира не само за Вашите задължения, но и за Вашите права като данъкоплатец. Подготвя Вашата дългосрочна защита в случай на проверки и ревизии от страна на НАП, като за минали периоди съблюдава действащите към онзи момент нормативни разпоредби и практика.

Продуктът може да промени ролята Ви на данъкоплатец, като Ви предлага:

 • Конкретните действия, които е необходимо да предприемете при ревизия от НАП;
 • Правилното процесуално поведение и действия за защита при проверки на НАП;
 • Защита от административни санкции – глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП; защита при административната мярка „запечатване на търговските обекти“;
 •  Правилното процесуално поведение при събиране на публични задължения;
 •  Давностни срокове и други срокове – в какъв срок се образува ревизионното производство, в какъв срок трябва да се извърши ревизията, колко може да се удължи, кога се счита начало на ревизията, кой е компетентен да я възложи, да я извърши, да издаде актове, протоколи, постановления;
 • Солидарната отговорност за задълженията за данъци и/ или задължителни осигурителни вноски на управителя – по чл. 19 -21 от ДОПК, вкл. в случаи на злоупотреби – чл. 177 от ЗДДС;
 • Защитата Ви, ако сте проверявано лице при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск – от 01.06.2021 г. в действие е процедура за доброволно деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск за облекчаване на проверките чрез намаляване на времетраенето на обслужване;
 • Как действат органите при проверка по Наредба № Н-18 за касовите апарати съгласно актуалните разпоредби в наредбата и закона. Какви са видовете административни санкции за неиздаване на фискален или системен бон и процесуалните действия за защита на проверяваното лице;
 • Претендиране на вреди от незаконосъобразни актове на НАП – по Закона за отговорността на държавата и общините от вреди, както и защита от неправомерно разкриване на лични данни (във връзка с развитието на исковете и делата срещу НАП за претърпени неимуществени вреди);
 • Проверка за прилагане на процедурата за разрешаване на спорове между държави – членки на ЕС във връзка с прилагането на СИДДО или друг международен договор със сходен характер съгласно чл. 134а – чл. 134у от ДОПК;
 • Автоматичен обмен на информация с компетентните органи държавите – членки на ЕС – финансова информация и за трансгранични данъчни схеми (чл. 143ю – 143я4 от ДОПК);
 • Действащите правила за контролирани сделки – за доказване съответствието на стойността на сделките между свързани лица с пазарните цени, наречена документация за транферно ценообразуване.
 • Нова съдебна практика, която показва как са се развили съдебни дела по различни казуси и каква е трайната или противоречива практика на съда. Най-новите тълкувателни решения на ВАС.

Вижте къде НАП греши, а данъкоплатецът печели!
За да осигурим практическото изпълнение на описаните в е-книгата процесуални действия, в WinRAR архив сме приложили необходимия набор от документи и образци на искания, жалби, молби и възражения, които да използвате според конкретната ситуация.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 •  Е-Наръчникът съдържа 493 страници експертен коментар, процедури и съвети и Приложения WinRAR архив с необходимите формуляри и примерни образци;
 • Е-книгата и приложенията към нея се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно;
 • Автор на продукта е Биляна ГЕЦОВА е магистър по право от СУ „Климент Охридски“ и магистър по финанси от С.А. „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов. Работила в Данъчната администрация последователно на длъжностите юрисконсулт в отдел „Събиране“ при териториална данъчна дирекция – гр. София, старши юрисконсулт в отдел „Обжалване“ при Главна данъчна дирекция, главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при Централно управление на НАП и началник на отдел „Обжалване“ при Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ – гр. София. Автор е на публикации и лекции в областта на данъчното право и процес.

Как можете да закупите Е-Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“?

Е-Наръчникът с приложенията се предлага за директно закупуване и се достъпва след заплащане на изпратена по имейл оригинална фактура за 69 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Е-Наръчник „Продавай онлайн без проблеми с контролните органи“ Формат: Електронно…