Наръчник „Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП“

Наръчник „Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП“

Наръчник „Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП“

Ново актуализирано и допълнено издание с включени измененията и допълненията в ДОПК, в сила от 01.01.2021 г.

АКТУАЛНО към ноември 2021 г. ,
Предлагаме Ви ефективна защита
на Вашите права с

Наръчник „ Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП“

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Наръчникът Ви информира не само за Вашите задължения, но и за Вашите права като данъкоплатец и подготвя Вашата дългосрочна защита в случай на проверки и ревизии от страна на НАП.

Продуктът може да промени ролята Ви на данъкоплатец, като Ви предлага:

 • Конкретните действия, които е необходимо да предприемете при ревизия от НАП;
 • Правилното процесуално поведение и действия за защита при проверки на НАП;
 • Защита от административни санкции – глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП; защита при административната мярка „запечатване на търговските обекти“;
 • Правилното процесуално поведение при събиране на публични задължения;
 • давностни срокове и други срокове – в какъв срок се образува ревизионното производство, в какъв срок трябва да се извърши ревизията, кога се счита начало на ревизията, кой е компетентен да я възложи, да я извърши, да издаде актове, протоколи, постановления;
 • Солидарната отговорност за задълженията за данъци и/ или задължителни осигурителни вноски на управителя – по чл. 19 -21 от ДОПК;
 • Защитата Ви, ако сте проверявано лице при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск – от 01.06.2021 г. нова процедура за доброволно деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск за облекчаване на проверките чрез намаляване на времетраенето на обслужване;
 • Как действат органите при проверка по Наредба № Н-18 за касовите апарати съгласно проследните промени в наредбата и закона. Какви са видовете административни санкции за неиздаване на фискален или системен бон и процесуалните действия за защита на проверяваното лице;
 • Претендиране на вреди от незаконосъобразни актове на НАП – по Закона за отговорността на държавата и общините от вреди, както и защита от неправомерно разкриване на лични данни (във връзка с исковете срещу НАП за претърпени неимуществени вреди);
 • Проверка за прилагане на процедурата за разрешаване на спорове между държави – членки на ЕС във връзка с прилагането на СИДДО или друг международен договор със сходен характер съгласно новите чл. 134а – чл. 134у от ДОПК;
 • Автоматичен обмен на информация с компетентните органи държавите – членки на ЕС – финансова информация и за трансгранични данъчни схеми (чл. 143ю – 143я4 от ДОПК);
 • Новите правила за контролирани сделки – за доказване съответствието на стойността на сделките между свързани лица с пазарните цени, наречена документация за транферно ценообразуване.
 • Нова съдебна практика – съдебна и административна практика, която показва как са се развили съдебни дела по различни казуси и каква е трайната или противоречива практика на съда.
  Вижте къде НАП греши, а данъкоплатецът печели!
  За да осигурим практическото изпълнение на описаните в книгата процесуални действия, в компакт диска сме приложили:
 • Целия необходим набор от документи и образци на искания, заявления, жалби, молби и възражения, които да използвате според конкретната ситуация;
 • Съдебни решения на административните съдилища, ВАС и Съда на ЕС;
 • Указания и становища на НАП, които да прилагате и използвате в посочени в наръчника конкретни практически ситуации.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • Наръчникът съдържа 464 страници експертен коментар, процедури и съвети и компакт диск с необходимите формуляри и примерни образци;
 • Книгата и дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно;
 • Автор на продукта е Биляна ГЕЦОВА е магистър по право от СУ „Климент Охридски“ и магистър по финанси от С.А. „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов. Работила в Данъчната администрация последователно на длъжностите юрисконсулт в отдел „Събиране“ при териториална данъчна дирекция – гр. София, старши юрисконсулт в отдел „Обжалване“ при Главна данъчна дирекция, главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при Централно управление на НАП и началник на отдел „Обжалване“ при Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ – гр. София. Автор е на публикации и лекции в областта на данъчното право и процес.

  Как можете да закупите Наръчник „Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП“?

  Продуктът се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 75 лв. (крайна цена с ДДС и такса доставка). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.
  Наръчникът и компакт дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net

Още продукти
Наръчник "Работодателят – неуязвим във всяка ситуация" (трудови процедури, примери…