Агро & Пари

Агро & Пари

Агро & Пари

ФЕРМЕРСКИ ФОРУМ – отговор на вашите въпроси

СЪЗДАВАНЕ:

 • Октомври 2011 г. излиза първи брой на специализираното издание „Агро & Пари“.

ЦЕЛИ:

Списание „Агро & Пари“ отговаря на въпроси на читателите и информира:

 • за всички предстоящи промени в законите и наредбите, касаещи българското земеделие, горския сектор и балансираното териториално развитие на селските райони;
 • за възможностите да се развият дейности, създаващи доходи извън земеделието, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
 • за това как ще се въведе „зелен“ елемент в директните плащания;
 • за изграждане на биологично земеделско стопанство и защита на традиционните български селскостопански производства;
 • за предстоящи дебати, мнения, решения на политиката за земеделие и развитие на селските райони за следващия програмен период 2014 – 2020 г.
 • други полезни анализи, коментари и теми.

On-Line Архив

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на „Агро & Пари“ е 2000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„Агро & Пари“ излиза веднъж месечно, като информира за промени в националното и европейското законодателство, касаещи българското земеделие; за практики от опита на старите страни членки; за възможните схеми за държавни помощи, които предоставя европейското законодателство.

АБОНАТИ:

Абонати на „Агро & Пари“ са:

 • Фермери;
 • Преработватели и вносители на земеделска продукция;
 • Собственици и ползватели на земи и гори;
 • Микропредприятия;
 • Едри стопанства;
 • Сдружения;
 • Консултанти;
 • Местните и регионални власти и техните организации;

ЗА КОНТАКТИ:

 • Редакция:
  София 1000, бул. Васил Левски 83, ап. 2
 • Ръководител на проекта:
  Веселка Ирманова
  Тел.: +359 (2) 921 69 55;
  Факс: +359 (2) 986 19 17

> Поръчка през интернет

Още продукти
СD "Труд и осигуряване плюс" В СD "Труд и осигуряване…